Ban hành:   từ ngày   đến ngày:          
  Số văn bản: Loại văn bản:  
  Trích yếu:  
  CQ ban hành:  
# Tên Số
Ngày BH
File
1
Quyết định của Thủ tướng Chính phủ Về việc sửa đổi khung chương trình hỗ trợ ứng phó với biến đổi khí hậu (SP-RCC)
1824/QĐ-TTg
08/10/2014
Tải xuống
2
Quyết định của Uỷ ban nhân dân thành phố Đà Nẵng Về việc đổi tên Ban chỉ đạo cấp thành phố Ứng phó với biến đổi khí hậu và nước biển dâng thành phố Đà Nẵng
4971/QĐ-UBND
25/07/2014
Tải xuống
3
Quyết định của Ban Chỉ đạo Ứng phó với Biến đổi khí hậu và Nước biển dâng TP.Đà Nẵng về thành lập Tổ công tác giúp việc cho Ban Chỉ đạo
03
08/01/2014
Tải xuống
4
Quyết định của Thủ Tướng Chính Phủ về ban hành Đề án "Phát triển các đô thị Việt Nam ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2013-2020"
2623/QĐ-TTg
31/12/2013
Tải xuống
5
Quyết định của UBND thành phố Đà Nẵng về phê duyệt dự án "Xây dựng tài liệu về các sáng kiến và phát triển kiến thức mới" do Quỹ Rockefeller-Hoa Kỳ tài trợ thông qua Viện Chuyển đổi môi trường và xã hội (ISET).
8423
03/12/2013
Tải xuống
6
Quyết định của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về ban hành khung hướng dẫn lựa chọn ưu tiên thích ứng với BĐKH trong lập kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội
1485
17/10/2013
Tải xuống
7
Quyết định của Bộ Tài nguyên và Môi trường Về việc ban hành hệ thống chỉ tiêu theo dõi, giám sát và đánh giá thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2012-2015
1788
27/09/2013
Tải xuống
8
Quyết định của UBND thành phố Đà Nẵng Về kiện toàn Văn phòng thuộc Ban Chỉ đạo Ứng phó với biến đổi khí hậu và nước biển dâng thành phố Đà Nẵng
3246
14/05/2013
Tải xuống
9
Quyết định của UBND thành phố Đà Nẵng Về phê duyệt dự án "Đánh giá toàn diện nhằm hướng đến khả năng chống chịu biến đổi khí hậu đối với nguồn tài nguyên nước thành phố Đà Nẵng" do Quỹ Rockefeller tài trợ thông qua Viện Chuyển đổi Môi trường và Xã hội (ISET).
1911
18/03/2013
Tải xuống
10
Thông tư của liên bộ: Bộ Tài nguyên và Môi trường-Bộ Tài chính-Bộ Kế hoạch và Đầu tư về Hướng dẫn cơ chế quản lý nguồn vốn Chương trình Hỗ trợ ứng phó với biến đổi khí hậu
03
05/03/2013
Tải xuống
11
Quyết định của Thủ tướng chính phủ Phê duyệt Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh
1393
25/09/2012
Tải xuống
12
Quyết định của Thủ tướng chính phủ Phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia Ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2012 - 2015
1183
30/08/2012
Tải xuống
13
Quyết định của Thủ tướng chính phủ Phê duyệt chiến lược quốc gia về biến đổi khi hậu
2139
05/12/2011
Tải xuống
14
Quyết định của Thủ tướng chính phủ Phê duyệt tiêu chí đánh giá dự án ưu tiên theo chương trình hỗ trợ ứng phó với biến đổi khí hậu (SP-RCC)
1719
04/10/2011
Tải xuống
15
Quyết định của UBND thành phố Đà Nẵng Về phê duyệt dự án "Thành lập Văn phòng Ban Chỉ đạo cấp thành phố ứng phó với biến đổi khí hậu và nước biển dâng thành phố Đà Nẵng" do Quỹ Rockefeller-Hoa Kỳ tài trợ thông qua Viện Chuyển đổi môi trường và xã hội (ISET)-Hoa Kỳ.
3561
26/04/2011
Tải xuống
16
Quyết định của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Ban hành kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu của ngành Nông nghiệp và PTNT giai đoạn 2011-2015 và tầm nhìn 2050
543
23/03/2011
Tải xuống
17
Quyết định của UBND thành phố Đà Nẵng Về việc thành lập Ban chỉ đạo cấp thành phố Ứng phó biến đổi khí hậu và nước biển dâng thành phố Đà Nẵng
1281
17/02/2011
Tải xuống
18
Quyết định của Thủ tướng chính phủ Phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia về Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2012 - 2015
1427
02/10/2010
Tải xuống
19
Quyết định của Thủ tướng chính phủ Phê duyệt chiến lược quốc gia phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai đến năm 2020
172
16/11/2007
Tải xuống
20
Quyết định của Thủ tướng chính phủ Về việc phê duyệt Kế hoạch tổ chức thực hiện Nghị định thư Kyoto thuộc Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu giai đoạn 2007 - 2010
47
06/04/2007
Tải xuống
 
 
 
 
 
 
              
 
 
 
 
 
 
Thư viện ảnh

Cần cài đặt Flash Player để xem

» All   

 
 
 
 
 
 

 

/tabid/64/default.aspx
/102_101/default.aspx
 
 
 
 
 
 
LIÊN KẾT WEBSITE

 

 
 
 
 
 
 
 

 

Bình Định
Cần Thơ
Đà Nẵng
WWF
 
 
 
 
 
 
loading...
 
 
 
 
 
 
 
Trang chủ            Liên hệ             RSS            Đăng nhập