Ban hành:   từ ngày   đến ngày:          
  Số văn bản: Loại văn bản:  
  Trích yếu:  
  CQ ban hành:  
# Tên Số
Ngày BH
File
1
Quyết định của Thủ tướng Chính phủ Về việc sửa đổi khung chương trình hỗ trợ ứng phó với biến đổi khí hậu (SP-RCC)
1824/QĐ-TTg
08/10/2014
Tải xuống
2
Quyết định của Thủ Tướng Chính Phủ về ban hành Đề án "Phát triển các đô thị Việt Nam ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2013-2020"
2623/QĐ-TTg
31/12/2013
Tải xuống
3
Quyết định của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về ban hành khung hướng dẫn lựa chọn ưu tiên thích ứng với BĐKH trong lập kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội
1485
17/10/2013
Tải xuống
4
Quyết định của Bộ Tài nguyên và Môi trường Về việc ban hành hệ thống chỉ tiêu theo dõi, giám sát và đánh giá thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2012-2015
1788
27/09/2013
Tải xuống
5
Thông tư của liên bộ: Bộ Tài nguyên và Môi trường-Bộ Tài chính-Bộ Kế hoạch và Đầu tư về Hướng dẫn cơ chế quản lý nguồn vốn Chương trình Hỗ trợ ứng phó với biến đổi khí hậu
03
05/03/2013
Tải xuống
6
Quyết định của Thủ tướng chính phủ Phê duyệt Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh
1393
25/09/2012
Tải xuống
7
Quyết định của Thủ tướng chính phủ Phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia Ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2012 - 2015
1183
30/08/2012
Tải xuống
8
Quyết định của Thủ tướng chính phủ Phê duyệt chiến lược quốc gia về biến đổi khi hậu
2139
05/12/2011
Tải xuống
9
Quyết định của Thủ tướng chính phủ Phê duyệt tiêu chí đánh giá dự án ưu tiên theo chương trình hỗ trợ ứng phó với biến đổi khí hậu (SP-RCC)
1719
04/10/2011
Tải xuống
10
Quyết định của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Ban hành kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu của ngành Nông nghiệp và PTNT giai đoạn 2011-2015 và tầm nhìn 2050
543
23/03/2011
Tải xuống
11
Quyết định của Thủ tướng chính phủ Phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia về Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2012 - 2015
1427
02/10/2010
Tải xuống
12
Quyết định của Thủ tướng chính phủ Phê duyệt chiến lược quốc gia phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai đến năm 2020
172
16/11/2007
Tải xuống
13
Quyết định của Thủ tướng chính phủ Về việc phê duyệt Kế hoạch tổ chức thực hiện Nghị định thư Kyoto thuộc Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu giai đoạn 2007 - 2010
47
06/04/2007
Tải xuống
14
Văn bản của Thủ tướng chính phủ Về việc tổ chức thực hiện nghị định thư Kyoto thuộc công ước khung cả Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu
35
17/10/2005
Tải xuống
 
 
 
 
 
 
              
 
 
 
 
 
 
Thư viện ảnh

Cần cài đặt Flash Player để xem

» All   

 
 
 
 
 
 

 

/tabid/64/default.aspx
/102_101/default.aspx
 
 
 
 
 
 
LIÊN KẾT WEBSITE

 

 
 
 
 
 
 
 

 

Bình Định
Cần Thơ
Đà Nẵng
WWF
 
 
 
 
 
 
loading...
 
 
 
 
 
 
 
Trang chủ            Liên hệ             RSS            Đăng nhập