Văn phòng điều phối về biến đổi khí hậu thành phố Đà Nẵng
10/10/2013 08:31:17

Tên tiếng Anh: Model of Climate Change Coordination Office of Danang city.

1. Thông tin chung
Năm 2009, tại 03 thành phố của Việt Nam gồm Đà Nẵng, Cần Thơ và Bình Định, các đối tác ACCCRN đều đi đến một kết luận chung về tính dễ bị tổn thương về mặt thể chế của thành phố mình: một trở ngại chính đối với quá trình xây dựng năng lực thích ứng của thành phố là việc thiếu các cơ chế hiệu quả giúp điều phối và phối hợp hài hòa nỗ lực của các ngành, các cấp chính quyền và các tổ chức phi chính phủ. Đây cũng chính là một chủ đề chủ đạo của tư duy thích ứng: sự cần thiết của quá trình học hỏi và phối hợp giữa các tác nhân trong cùng một hệ thống. Các đối tác địa phương đều khẳng định rằng chính quyền địa phương luôn phải căn cứ vào các thông tin thực tế và xem xét về các yếu tố khí hậu trong quá trình thực hiện công tác hoạch định của thành phố và triển khai chương trình Mục tiêu Quốc gia về ứng phó với BĐKH.

 

Xuất phát từ cách tiếp cận đó, với sự hỗ trợ của Chương trình ACCCRN và UBND thành phố Đà Nẵng, Tiểu dự án về mô hình Văn phòng điều phối BĐKH được thành lập với trách nhiệm xây dựng và điều phối tất cả các dự án thích ứng và giảm thiểu BĐKH với các cơ quan bên ngoài và đối tác địa phương.
Đơn vị thực hiện: CCCO Đà Nẵng.


Các đơn vị hỗ trợ kỹ thuật:


     1.    Viện Chuyển đổi môi trường và xã hội Hoa Kỳ tại Việt nam (ISET Việt Nam)


     2.    Viện Chiến lược chính sách khoa học Công nghệ - Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam (NISTPASS)


     3.    Tổ chức Challenge to Change (CtC).


Thời gian thực hiện: 2011-2013


Tình hình thực hiện: Đang triển khai (kéo dài đến 2016).

2. Mục tiêu – hoạt động


Thiết lập và thực hiện một cơ chế bền vững và hiệu quả cho công tác lập kế hoạch, ra quyết định và thực thi chính sách của chính quyền địa phương nhằm tăng cường khả năng chống chịu và thích ứng với biến đổi khí hậu tại thành phố Đà Nẵng, phù hợp với yêu cầu của Chương trình Mục tiêu Quốc gia Ứng phó với Biến đổi Khí hậu của Việt Nam.


•    Thiết lập Văn phòng Điều phối về Biến đổi Khí hậu cấp thành phố dưới sự điều hành của Ban chỉ đạo Ứng phó với Biến đổi Khí hậu của chính quyền địa phương, được thành lập nhằm thi hành Chương trình Mục tiêu Quốc gia.


•    Nâng cao năng lực về BĐKH cho cán bộ thành phố thông qua các hoạt động


o    Tập hợp và cung cấp các dữ liệu không gian và phi không gian theo yêu cầu để đánh giá các tác động của khí hậu trong tương lai có liên quan tới các kế hoạch phát triển đô thị, các nhóm xã hội và lĩnh vực kinh tế dễ bị tổn thương, bao gồm việc áp dụng một khung chương trình chống BĐKH để xây dựng và giám sát các chỉ số về khả năng chống chịu theo thời gian;


o    Điều phối công tác phân tích khả năng chống chịu BĐKH cho tất cả sở ban ngành để đảm bảo rằng họ có thể sử dụng những thông tin sẵn có trong việc lập kế hoạch và ra quyết định trong quá trình phát triển kinh tế-xã hội và phát triển đô thị;


o    Điều phối công tác lập kế hoạch và chương trình ứng phó với BĐKH ở cấp thành phố để đảm bảo sự hợp lực và nhất quán trong sử dụng dữ liệu, dữ kiện và việc thực thi hoạt động giữa các sở ngành khác nhau;


o    Đưa ra hướng dẫn đối với công tác Hoạch định Phát triển Kinh tế - Xã hội và quy hoạch đô thị tổng thể ở cấp thành phố nhằm đảm bảo xét tới các yếu tố về BĐKH trong quy hoạch chính thức của thành phố;


o    Điều phối các đề xuất tài trợ cho các sáng kiến chống BĐKH phù hợp với các kế hoạch và ưu tiên của thành phố.


•    Tăng cường sự tham gia của những cộng đồng dân cư dễ bị tổn thương trong việc lập kế hoạch và ra quyết định nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu


•    Tăng cường mối liên kết giữa các thành phố/mạng lưới trong lĩnh vực thích ứng với BĐKH.

3. Kết quả mong đợi


•    Các Hội thảo Chia sẻ – Học hỏi – Đối thoại (SLD) tích cực, quy tụ nhiều bên liên quan và các chuyên gia ở nhiều lĩnh vực khác nhau để tìm hiểu rõ hơn về các nguy cơ khí hậu và cùng trao đổi kỹ hơn về những bước đi tiếp theo;

•    Đánh giá tính dễ bị tổn thương, với trọng tâm là tác động của khí hậu đối với các hộ nghèo và dễ bị tổn thương;

•    Các dự án thí điểm để thu hút sự tham gia của cộng đồng với việc thử nghiệm các ý tưởng sáng tạo của họ về xây dựng khả năng thích ứng;

•    Các nghiên cứu ngành để phân tích sâu hơn về các vấn đề ưu tiên;

•    Kế hoạch Hành động Thích ứng với BĐKH trong khuôn khổ chương trình ACCCRN, các ưu tiên trong quá trình thực hiện được xác định trong Kế hoạch hành động ứng phó với BĐKH của thành phố.
 

 
 
 
 
 
 
 
              
 
 
 
 
 
 
Thư viện ảnh

Cần cài đặt Flash Player để xem

» All   

 
 
 
 
 
 

 

/tabid/64/default.aspx
/102_101/default.aspx
 
 
 
 
 
 
LIÊN KẾT WEBSITE

 

 

Bình Định
Cần Thơ
Đà Nẵng
 
 
 
 
 
 
 
 
Trang chủ            Liên hệ             RSS            Đăng nhập