Họp tham vấn Chỉ thị tăng cường thực hiện và Kế hoạch truyền thông về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả tại các tòa nhà trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
30/06/2017 09:33:46

Để lấy ý kiến các chuyên gia và đơn vị liên quan nhằm bổ sung, hoàn thiện Chỉ thị “Về tăng cường thực hiện sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong các tòa nhà trên địa bàn thành phố Đà Nẵng” và Kế hoạch “Truyền thông, tập huấn sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong các công trình, tòa nhà trên địa bàn thành phố Đà Nẵng năm 2017 - 2018” thuộc hợp phần Nhóm Chính sách – Dự án “Tăng cường hiệu quả sử dụng năng lượng trong các công trình, tòa nhà (BEA)”, Văn phòng Biến đổi khí hậu đã tổ chức cuộc họp tham vấn vào chiều ngày 29 tháng 6 năm 2017.

Tham gia cuộc họp gồm có đại diện các Sở Xây dựng, Sở Công thương, Sở khoa học và công nghệ, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tư Pháp, Sở Thông tin và Truyền thông, Viện Nghiên cứu PTKTXH, Viện Quy hoạch xây dựng, Trung Tâm Khuyến công và tư vấn phát triển công nghiệp, Hội quy hoạch - Phát Triển Đô Thị Thành Phố Đà Nẵng, Hội Kiến trúc sư Đà Nẵng, các trường Đại học, Tổ chức Tài chính Quốc tế (IFC), các chuyên gia và nhóm kỹ thuật.

 

Ông Nguyễn Đình Phúc, phó Giám đốc Sở Công thương, trình bày tại cuộc họp.

 

Bắt đầu cuộc họp, ông Nguyễn Đình Phúc, phó Giám đốc Sở Công thương, đại diện cho nhóm chuyên gia của Sở, trình bày về Chỉ thị “Về tăng cường thực hiện sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong các tòa nhà trên địa bàn thành phố Đà Nẵng”. Trong đó, mục tiêu chủ yếu của Chỉ thị là tăng cường công tác quản lý nhà nước về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong lĩnh vực xây dựng, đáp ứng việc tuân thủ Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia “Các công trình xây dựng sử dụng năng lượng hiệu quả” và thực hiện mục tiêu đến năm 2020 tiết kiệm từ 8% đến 12% năng lượng trên địa bàn thành phố.

 

Góp ý tại cuộc họp, các đại biểu đều cơ bản thống nhất với bản dự thảo của Chỉ thị, đồng thời thống nhất giữ nguyên mục tiêu tiết kiệm năng lượng từ 8 – 12% theo chủ trương của Thành phố đã có. Ngoài ra, các đại biểu cũng đề nghị thay thế các nội dung liên quan đến Quy chuẩn 09/2013 thành Quy chuẩn kỹ thuật liên quan đến sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả để trong thời gian đến Bộ Xây dựng có thay đổi Quy chuẩn này thì Chỉ thị cũng phù hợp với Quy chuẩn hiện hành. Các đại biểu còn đề nghị bổ sung nhiệm vụ cho các đơn vị đào tạo, nghiên cứu và Hội nghề nghiệp như khuyến khích tham gia, giảng dạy, cập nhật các nội dung liên quan đến sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; cũng như nhiệm vụ của các Hội đoàn thể (Hội Phụ nữ, Ủy Ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam …) trong công tác vận động, tuyên truyền thực hiện Chỉ thị cũng như nội dung về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

 

Ông Lê Tùng Lâm, phó Giám đốc Sở Xây dựng, trình bày tại cuộc họp.

 

Ông Lê Tùng Lâm, phó Giám đốc Sở Xây dựng, đại diện nhóm chuyên gia của Sở, trình bày về Kế hoạch “Truyền thông, tập huấn sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong các công trình, tòa nhà trên địa bàn thành phố Đà Nẵng năm 2017 - 2018” tại cuộc họp. Mục tiêu chủ yếu của Kế hoạch này nhằm nâng cao nhận thức cho cộng đồng và doanh nghiệp về các cơ chế, chính sách ưu đãi của nhà nước và thành phố Đà Nẵng; đồng thời nâng cao trình độ chuyên môn đối với công tác quy hoạch, thiết kế, thẩm tra, thẩm định thiết kế xây dựng, giám sát, nghiệm thu, vận hành công trình nhằm đảm bảo tuân thủ quy định về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

 

Góp ý cho Kế hoạch truyền thông, các đại biểu đều thống nhất Kế hoạch sẽ bao gồm 08 hoạt động chính và 19 sự kiện liên quan, được chia thành 2 giai đoạn: Giai đoạn 1 từ tháng 5 đến tháng 9 năm 2017 và Giai đoạn 2 từ tháng 9 năm 2017 đến tháng 6 năm 2018. Ngoài ra, IFC cũng đồng ý phối hợp, hỗ trợ trong việc thực hiện một số sự kiện trong Kế hoạch như in ấn, phát hành các ấn phẩm tuyên truyền về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; tập huấn chuyên sâu các Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về xây dựng và một số công cụ hỗ trợ phân tích, đánh giá công trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả…

 

Ông ĐInh Quang Cường, Chánh Văn phòng Biến đổi khí hậu, kết luận tại cuộc họp.

 

Kết luận tại cuộc họp, ông Đinh Quang Cường, Chánh Văn phòng Biến đổi khí hậu, ghi nhận ý kiến góp ý của các đại biểu và đề nghị nhóm chuyên gia của Sở Công thương và Sở Xây dựng chọn lọc và tiếp thu các ý kiến này nhằm bổ sung, hoàn thiện Chỉ thị và Kế hoạch truyền thông. Trong thời gian đến, sau khi hiệu chỉnh, Văn phòng sẽ gửi lấy ý kiến lần cuối các sở, ban, ngành và các đơn vị liên quan, trước khi trình Ủy Ban Nhân Dân Thành phố ban hành.

 

Quang Thành 

 
 
 
 
 
 
 
              
 
 
 
 
 
 
Thư viện ảnh

Cần cài đặt Flash Player để xem

» All   

 
 
 
 
 
 

 

/tabid/64/default.aspx
/102_101/default.aspx
 
 
 
 
 
 
LIÊN KẾT WEBSITE

 

 

Bình Định
Cần Thơ
Đà Nẵng
 
 
 
 
 
 
 
 
Trang chủ            Liên hệ             RSS            Đăng nhập