Ban chỉ đạo Ứng phó biến đổi khí hậu và nước biển dâng thành phố Đà Nẵng
06/09/2013 20:46:03

Quá trình thành lập

 

Ban chỉ đạo thành phố được thành lập tại QĐ 1281/QĐ-UBND ngày 17 tháng 02 năm 2011 và Quyết định số 4995/QĐ-UBND ngày 15 tháng 6 năm 2011 của UBND thành phố Đà Nẵng

 

Ban chỉ đạo có chức năng tư vấn, giúp UBND thành phố trong việc nghiên cứu, đề xuất, chỉ đạo, điều hòa, phối hợp, đôn đốc giải quyết những công tác quan trọng, mang tính liên ngành, lĩnh vực trong thực hiện các Chương trình, Kế hoạch của Chính phủ, Bộ ngành trung ương và của thành phố về ứng phó với biến đổi khí hậu và nước biển dâng; chỉ đạo, tổ chức thực hiện các dự án trong Chương trình hợp tác quốc tế về biến đổi khí hậu.

 

 

 

Hình 1 – Sơ đồ khung các bên liên quan trong hoạt động ứng phó với BĐKH thành phố


Thành viên Ban chỉ đạo


Được thành lập từ năm 2011 đến nay, các thành viên trong Ban chỉ đạo gồm có:

1.    Ông Phùng Tấn Viết, Phó chủ tịch UBND thành phố,  Trưởng ban;
2.    Ông Nguyễn Điểu, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Phó Trưởng ban thường trực;
3.    Ông Nguyễn Đình Anh, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Phó trưởng ban;
4.    Ông Phan Xuân Ít, Phó Chánh Văn phòng, Văn phòng UBND thành phố, Thành viên;
5.    Ông Huỳnh Vạn Thắng, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Thành viên;
6.    Ông Huỳnh Văn Thanh, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Thành viên;
7.    Ông Nguyễn Đình Phúc, Phó Giám đốc Sở Công thương, Thành viên;
8.    Ông Huỳnh Minh Nhơn, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và du lịch, Thành viên;
9.    Ông Võ Công Chánh, Phó Giám đốc Sở Nội Vụ, Thành viên;
10.  Ông Nguyễn Thanh Sang, Phó Giám đốc Sở Tài Chính, Thành viên;
11.  Ông Lê Tùng Lâm, Phó Giám đốc Sở Xây Dựng, Thành viên;
12.  Ông Trần Ngọc Huân, Phó Giám đốc Sở Giao thông vận tải, Thành viên;
13.  Bà Lê Thị Thu Hạnh, Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ, Thành viên;
14.  Ông Nguyễn Đăng Hải, Phó chủ tịch Ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam thành phố Đà Nẵng, Thành viên;

 

Chức năng - nhiệm vụ của Ban chỉ đạo:

 

1. Nghiên cứu, đề xuất UBND thành phố phương hướng, giải pháp để giải quyết những hoạt động ứng phó với biến đổi khí hậu quan trọng, mang tính liên ngành, lĩnh vực trên địa bàn thành phố; đồng thời căn cứ Chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó biến đổi khí hậu, Chương trình hành động của các Bộ, ngành liên quan và tình hình thực tế tại thành phố để nghiên cứu và xây dựng Kế hoạch hành động chi tiết các ngành, lĩnh vực ứng phó với biến đổi khí hậu trình Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt; Tham mưu cho Ủy ban nhân dân thành phố điều chỉnh, bổ sung kế hoạch ứng phó với biến đổi khí hậu của thành phố phù hợp với tình hình thực tế và từng giai đoạn phát triển của địa phương.

 

2. Giúp UBND thành phố chỉ đạo, điều hòa, phối hợp giữa các ngành chức năng trong việc giải quyết những vấn đề quan trọng, liên ngành, các chương trình, kế hoạch, dự án, đề án về biến đổi khí hậu trên địa bàn thành phố.

 

3. Chỉ đạo, tổ chức, điều phối, theo dõi, đôn đốc việc thực hiện các chương trình, kế hoạch, dự án về biến đổi khí hậu bảo đảm hiệu quả, đồng bộ và thống nhất.

 

4. Giúp UBND thành phố đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra các sở, ban ngành, địa phương trong việc thực hiện những vấn đề quan trọng, liên ngành, lĩnh vực, liên quận, huyện trong việc triển khai các chương trình, kế hoạch, dự án ứng phó với biến đổi khí hậu.

 

5. Tổng kết, đánh giá việc thực hiện các chương trình, kế hoạch hành động ứng phó về biến đổi khí hậu của thành phố định kỳ hàng năm và theo từng giai đoạn triển khai, báo cáo Chủ tịch UBND thành phố.

 

6. Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ tư vấn cho UBND thành phố trước khi quyết định các vấn đề về:

 

a) Các chủ trương, phương hướng, biện pháp lớn ứng phó với biến đổi khí hậu; chương trình, quy hoạch, kế hoạch trung và dài hạn về ứng phó với biến đổi khí hậu của thành phố;

 

b) Phương hướng, quan điểm tiếp cận của thành phố với vấn đề biến đổi khí hậu trong các lĩnh vực, vấn đề trọng điểm.

 

c) Nghiên cứu đề xuất các chính sách khuyến khích phát triển bền vững và giảm nhẹ tác động của biến đổi khí hậu; các vấn đề liên quan đến biến đổi khí hậu trong các cơ chế, chính sách, chương trình, dự án đầu tư hoặc công trình quan trọng thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của UBND thành phố.

 

d) Các văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành của Hội đồng nhân dân thành phố, Thành ủy, UBND thành phố liên quan đến ứng phó với biến đổi khí hậu.

 

đ). Tổ chức công tác giảm nhẹ thiệt hại, ứng cứu đối phó trong trường hợp cần giải quyết ứng phó nhanh, ứng phó khẩn cấp liên quan đến biến đổi khí hậu, để hạn chế thiệt hại đến mức thấp nhất; khắc phục hậu quả, sớm phục hồi sản xuất, cơ sở vật chất kỹ thuật và ổn định đời sống nhân dân.

 

 
 
 
 
 
 
 
              
 
 
 
 
 
 
Thư viện ảnh

Cần cài đặt Flash Player để xem

» All   

 
 
 
 
 
 

 

/tabid/64/default.aspx
/102_101/default.aspx
 
 
 
 
 
 
LIÊN KẾT WEBSITE

 

 

Bình Định
Cần Thơ
Đà Nẵng
 
 
 
 
 
 
 
 
Trang chủ            Liên hệ             RSS            Đăng nhập