Văn phòng thuộc Ban chỉ đạo Ứng phó với biến đổi khí hậu và nước biển dâng thành phố Đà Nẵng
19/01/2016 10:41:43

Văn phòng thuộc Ban chỉ đạo cấp thành phố Ứng phó với biến đổi khí hậu và nước biển dâng thành phố Đà Nẵng (CCCO) được thành lập theo Quyết định số 2140/QĐ-UBND ngày 21 tháng 3 năm 2011 và kiện toàn theo Quyết định 3246/QĐ-UBND ngày 14 tháng 5 năm 2013 của Chủ tịch UBND thành phố.

1. Bối cảnh thành lập
 

Xuất phát từ quá trình nghiên cứu – xem xét trong giai đoạn 2 (năm 2008-2009) tại 03 thành phố của Việt Nam gồm Đà Nẵng, Bình Định và Cần Thơ thuộc Chương trình Mạng lưới các thành phố châu Á có khả năng chống chịu với biến đổi khí hậu (gọi tăt là ACCCRN) do Quỹ Rockefeller tài trợ cho biết rằng: Để có thể lập kế hoạch và điều phối các hoạt động can thiệp chống biến đổi khí hậu một cách thỏa đáng, và để đảm bảo cho yếu tố về khả năng chống chịu với biến đổi khí hậu được đưa vào xem xét trong công tác hoạch định của chính quyền địa phương, nhất thiết phải thành lập nên một Văn phòng Điều phối về Khả năng Chống chịu với biến đổi khí hậu có nhiệm vụ và quyền hạn rõ ràng.

 

  
Cùng lúc đó, Chương trình Mục tiêu Quốc gia Ứng phó với biến đổi khí hậu đòi hỏi chính quyền địa phương phải xây dựng được các kế hoạch hành động về biến đổi khí hậu, và Bộ Tài nguyên và Môi trường đã cung cấp các hướng dẫn về vấn đề này, nhưng năng lực chuyên môn kỹ thuật và nguồn nhân lực sẵn có ở cấp thành phố để thực hiện hoạt động này vẫn còn rất hạn chế. Việc thiết lập một Văn phòng Điều phối về biến đổi khí hậu sẽ giúp tăng cường năng lực của chính quyền địa phương trong công tác lập kế hoạch và thực hiện các hoạt động thích ứng với biến đổi khí hậu một cách có hệ thống, cũng như liên kết với các thành phố khác của Việt Nam và thế giới để chia sẻ bài học kinh nghiệm.
 
2. Tổ chức bộ máy
 
Năm 2011, Văn phòng Biến đổi khí hậu được thành lập tại Quyết định số 2140/QĐ-UBND ngày 21/3/2011 của UBND thành phố Đà Nẵng. Năm 2013, Văn phòng Biến đổi khí hậu được UBND thành phố kiện toàn tại Quyết định số 3246/QĐ-UBND ngày 14/5/2013.
 
Văn phòng Biến đổi khí hậu là cơ quan điều phối hoạt động nhằm giúp Ban chỉ đạo cấp thành phố Ứng phó với biến đổi khí hậu và nước biển dâng thành phố Đà Nẵng thực hiện “Kế hoạch ứng phó với biến đổi khí hậu và nước biển dâng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đến năm 2020”, các dự án liên quan đến biến đổi khí hậu trên địa bàn thành phố Đà Nẵng do quỹ Rockefeller tài trợ và các nhiệm vụ khác do Trưởng ban Ban Chỉ đạo giao.
 
Văn phòng Biến đổi khí hậu Đà Nẵng có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng tại Ngân hàng thương mại theo quy định. Trụ sở của Văn phòng Biến đổi khí hậu Đà Nẵng đặt tại tầng 13, Trung tâm hành chính thành phố, 24 Trần Phú, phường Thạch Thang, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.
 
Về tổ chức: Văn phòng có Chánh Văn phòng, Phó Chánh Văn phòng, các cán bộ điều phối chuyên trách và và kiêm nhiệm theo quy định chia làm 3 bộ phận chính: Nghiên cứu, lập kế hoạch; Truyền thông và Hành chính, tài chính.
 
 
 
3. Chức năng – Nhiệm vụ
 
- Tham mưu, giúp việc cho Ban chỉ đạo Ứng phó với biến đổi khí hậu và nước biển dâng thành phố trong việc xây dựng các chương trình, kế hoạch và tổ chức thực hiện sau khi phê duyệt.
 
- Giúp Ban chỉ đạo trong việc điều phối, xây dựng đề xuất dự án kêu gọi tài trợ và thực hiện hợp tác trong và ngoài nước trong lĩnh vực ứng phó với biến đổi khí hậu, tìm kiếm nguồn tài trợ để nâng cao năng lực quản lý và ứng phó với biến đổi khí hậu.
 
- Thừa ủy quyền của Trưởng ban chỉ đạo, trực tiếp liên hệ công tác với các sở, ngành đơn vị liên quan theo đúng chức năng, nhiệm vụ.
 
- Thực hiện các chương trình truyền thông, nâng cao nhận thức về biến đổi khí hậu…
 
- Hỗ trợ kỹ thuật cho các hoạt động của chính phủ, tổ chức quốc tế, hỗ trợ cho các bên liên quan để tiếp cận với các nguồn vốn SP-RCC của Chính phủ, bộ Kế hoạch và Đầu tư, bộ Tài nguyên và Môi trường, nước ngoài… để thực hiện các hoạt động thích ứng với biến đổi khí hậu.
 
- Cơ quan đầu mối, điều phối triển khai các hoạt động của Chương trình “100 thành phố có khả năng chống chịu” tại TP. Đà Nẵng.
 
4. Các hoạt động đã và đang triển khai
 
a) Năm 2011, trong khuôn khổ Chương trình Mục tiêu quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu, Văn phòng tiến hành Nghiên cứu đánh giá tính dễ bị tổn thương cho thành phố, các quận, huyện và 3 ngành: Nông nghiệp, tài nguyên nước và du lịch. Cùng với những kết quả thực hiện trong khuôn khổ Chương trình Mạng lưới các thành phố Châu Á có khả năng chống chịu với biến đổi khí hậu (ACCCRN) được thực hiện từ năm 2009, các báo cáo này là cơ sở để xây dựng Kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu cho thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2011-2020.
 
b) Từ năm 2011 đến nay, Văn phòng Biến đổi khí hậu đã chủ trì triển khai 06 nghiên cứu trong lĩnh vực thích ứng thuộc các tiểu dự án của Chương trình ACCCRN:
 
(i) Đánh giá tính trạng dễ bị tổn thương do biến đổi khí hậu đối với ngành Du lịch thành phố Đà Nẵng.
 
(ii) Nghiên cứu khả năng dự báo và cảnh báo sớm mức độ ngập lụt ở khu vực ven sông, thí điểm cho thành phố Đà Nẵng. 
 
(iii) Đánh giá toàn diện nhằm hướng đến khả năng chống chịu biến đổi khí hậu đối với nguồn tài nguyên nước thành phố Đà Nẵng.
 
(iv) Nghiên cứu đánh giá tình trạng ngập lụt và công tác quy hoạch đô thị ở khu vực ven đô, thí điểm tại xã Hòa Tiến, Hòa Châu và phường Hòa Xuân.
 
(v) Xây dựng bộ cơ sở dữ liệu về biến đổi khí hậu.
 
(vi) Nghiên cứu lồng ghép nội dung biến đổi khí hậu vào báo cáo Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội thành phố giai đoạn 2016-2020.
 
c) Thực hiện đánh giá, tính toán và dự báo mức tiêu thụ năng lượng và phát thải khí nhà kính cho 06 quận nội thành trên địa bàn thành phố và đề xuất giải pháp giảm nhẹ phát thải khí nhà kính thuộc dự án Hỗ trợ kỹ thuật triển khai Kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu thành phố Đà Nẵng – Tập trung vào lĩnh vực giảm nhẹ biến đổi khí hậu khu vực đô thị (DaCliMB).
 
d) Xây dựng Chiến lược về khả năng chống chịu cho Đà Nẵng thuộc Chương trình 100 thành phố có khả năng chống chịu (100RC).
 
e) Nghiên cứu hỗ trợ kỹ thuật về quy hoạch sử dụng đất đối với khu vực nhạy cảm đối với rủi ro thiên tai trong quá trình phát triển đô thị thuộc Dự án Tăng cường thực hiện các công cụ và hướng dẫn về quy hoạch sử dụng đất có nguy cơ nhạy cảm với thiên tai và các quá trình phát triển đô thị ở khu vực Châu Á - Thái Bình Dương.
 
f) Đối với hoạt động truyền thông biến đổi khí hậu, trong giai đoạn 2011-2015, Văn phòng Biến đổi khí hậu đã chủ trì và phối hợp tổ chức nhiều hoạt động truyền thông nâng cao nhận thức về biến đổi khí hậu trực tiếp cho tổng cộng cho gần 19.000 lượt người. Đối tượng truyền thông đông đủ gồm cán bộ Sở, Ban ngành; UBND 07 quận huyện, 56 phường xã; cán bộ UBMTTQ Việt Nam thành phố và Hội đoàn thể các cấp; giáo viên, học sinh và Tổ trưởng tổ dân phố, doanh nghiệp và người dân trên địa bàn thành phố. Hình thức truyền thông được Văn phòng Biến đổi khí hậu lựa chọn đa dạng, mới mẻ và phù hợp với các đối tượng khác nhau, như: Tập huấn, hội thi, diễn đàn, tham quan học tập thực tế, lễ mít-tinh, tài liệu, website, trang mạng xã hội. 

 

 
 
 
 
 
 
 
              
 
 
 
 
 
 
Thư viện ảnh

Cần cài đặt Flash Player để xem

» All   

 
 
 
 
 
 

 

/tabid/64/default.aspx
/102_101/default.aspx
 
 
 
 
 
 
LIÊN KẾT WEBSITE

 

 

Bình Định
Cần Thơ
Đà Nẵng
 
 
 
 
 
 
 
 
Trang chủ            Liên hệ             RSS            Đăng nhập